Refleksje po spotkaniu

Listopad 10th, 2010 | Posted by admin in Z prasy - (Komentowanie nie jest możliwe)
Wspólne Sprawy

Przede wszystkim występując jako samorząd spółdzielczy z propozycją takiego
spotkania chcieliśmy dać wyraz naszemu przekonaniu, że społeczność spółdzielcza może i powinna zabierać głos w sprawach publicznych jej dotyczących, a spotka- nie przedwyborcze jest do tego doskonałą okazją. W tym sensie uczestnicy spotka- nia nie zawiedli, więcej – wykazali nadzwyczajną troskę i zorientowanie w istotnych problemach i bolączkach naszego miasta.
Przed spotkaniem, jako organizatorzy, zakładaliśmy, że zostanie ono zdominowa- ne przez problematykę dotyczącą relacji spółdzielnia – miasto, a tymczasem okaza- ło się, że nasi członkowie w znacznej mierze poruszali zagadnienia dotyczące całe- go miasta, jego obecnego stanu i perspektyw rozwojowych, w odniesieniu do roz- wiązań urbanistyczno-architektonicznych, komunikacyjnych, kultury i rekreacji, czy wreszcie kwestii porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.
Odnotowując ten fakt, uważam, że członkowie naszej spółdzielni nie tylko poka- zali, że są pełnoprawnymi obywatelami Katowic, ale że chcą być dumni ze swojego miasta, chcą aby było dla nich przyjazne, chcą aby inni im go zazdrościli. Myślę, że Zarząd naszej spółdzielni oraz jej organy samorządowe powinny tę motywację uwzględniać również w naszej wewnątrz spółdzielczej działalności.

Wspólne Sprawy, numer listopadowy, Tadeusz Nowak

Wspólne Sprawy

Wspólne Sprawy